Vabljeni vsi online vozniki Slovenia, Hrvaška, BiH in Srbija 📢
Približuje se zagotovo najbolj nora 12 sezona GT Slovenija!
Sprva se zapodimo in na koncu točkujemo
!GT-R Time Trial Event!
Vsi kateri imate namen se prijaviti na novo 12 sezono 1.septembra 2023 na www.granturismo.si že lahko svojo hitrost pokažete v TAC tekmovanju, nova sezona 12, bo teamskega pomena, v ekipi dva voznika in tudi rezerva , dva voznika po tabeli TAC najboljši-najslabši.
Rezerva pa bo določena po FIA pravilih, kdo in kolikokrat lahko vozi uradno dirko.
Rezultate TAC tekmovanja objavljamo vsak dan , uradno se zaključijo do 15 ali 20 septembra, nato tudi uradna tabela članov razdelejenih v teame!
Spodnji video hitrega kroga, točkovanje , kot za GTS12 sezono, točke se štejejo kot dirka.točkovanje posameznika!
V primeru da bo tvoj čas, nad 14 mestom in da bo nova sezona na voljo le za en server do 14 prijavljenih, si smatran na začetku kot rezerva ali dogovor rezerv za uradne dirke, info bodo sproti objavljene na portalih.
Postavi svoj najboljši čas!
Za sodelovanje dodaj psn ime playgame81, zato da boš na listi glede časov, slike časov itd
All online drivers from Slovenia, Croatia, BiH and Serbia are invited 📢
The craziest 12th season of GT Slovenia is approaching!
At first, we score and in the end we score
!GT-R Time Trial Event!
All of you who intend to register for the new season 12 on September 1, 2023 at www.granturismo.si can already show your speed in the TAC competition, the new season 12 will be of team importance, the team has two drivers and also a reserve, two drivers according to the TAC table best-worst.
The reserve will be determined according to the FIA rules, who and how many times can drive the official race.
We publish the results of the TAC competition every day, they officially end by September 15 or 20, then also the official table of members divided into teams!
Quick lap video below, scoring , as for the GTS12 season, points are counted as a race. individual scoring!
In the event that your time is above 14th place and the new season is only available for one server up to 14 registered, you are initially considered as a reserve or reserve agreement for official races, information will be published on the portals.
Set your best time!
To participate, add the psn name playgame81, so that you will be on the list for times, pictures of times, etc
https://www.youtube.com/watch?v=iO7M3sYt4F0